БЪЛГАРИЯ Забележителности 100 НТО 99. Ямбол - Античен град "Кабиле", Исторически музей

99. Ямбол - Античен град "Кабиле", Исторически музей

Ямбол е град-община. Разположен е върху територия от 91кв. км. на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 93км. от Черно море и южно от магистралата София - Бургас. "Това е един приятен град, с хубав въздух и вкусна вода, с градини и лозя, разположени на една височина и гледащи към Тунджа. От трите страни го е обкръжила Тунджа и само откъм страната на северната звезда има възвишения. Всичките му улици са покрити със старовременски калдаръми от едри камъни, като царски пътища. Има още пет покрити с олово и подобни на крепости здания и един солиден Безистен с четири железни врати. Такъв оживен и украсен безистен в никоя друга страна няма." Евлия Челеби 1667г.

Древният тракийски град Кабиле се намира на седем километра северозападно от Ямбол. Кабиле е най-значимият и най-големият тракийски античен град.

Историята на град Ямбол започва още преди създаването на българската държава. През 293 година император Диоклециан предприема пътуване по тези земи. Пътят му минавал точно през мястото, където сега се намира Ямбол. Императорът бил удивен от това място и решил, че там трябва да има град. Назовал го Диосполис-град на Зевс. През многогодишната си история, Ямбол се назовавал с различни имена: Диосполис, Дамполис, Дямполис, Диамполис, Хиамполис, Динибули, Дъбилин, Дубилин, Диамболи, Ямболу, Ямболъ, Янболи, Ямболи и накрая сегашното му име - Ямбол. В западни исторически извори е известен с името Гренбоел.

От периода на османското робство в града са запазени два архитектурни паметника: Безистенът, който е единственият в България добре запазен покрит пазар, и османският храм Ески джамия. Добре запазени са и църквите "Св. Георги" и "Св. Троица", които са пазели българските традиции по време на османското робство. По случай освобождаването на Ямбол от руски войски на връх Бакаджик, край града е построен и осветен храмът "Свети Александър Невски" - първият паметник на българо-руската дружба в България.

Древният град Кабиле и неговата околност - съвременният град Ямбол, са интересна възможност да се опознае необикновеното минало на региона, а пътуването към един от античните градове в Тракия си заслужава.

Античен град "Кабилe"
Работно време:
8.00 - 12.00ч. и 13.00 - 17.00ч. ;
събота и неделя - с предварителна заявка;
зимата - събота и неделя почивни дни
Телефон: +359 46 66 34 03; +359 46 66 34 13
Печат:
има

mt_gallery:Античен град Кабиле
В античната епоха град Кабиле е бил важен икономически, религиозен и културен център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.н.е. около голям култов център на възвишението "Зайчи връх" край завоя на река Тонзос (днешна река Тунджа). Жертвеникът на "Зайчи връх" е обърнат по посока на Слънцето, а на една от скалите и до днес е запазен изваяният образ на Артемида.

През 341 г.пр.Хр. Кабиле е превзет от македонския цар Филип ІІ, като по-късно в него е пребивавал и известният военоначалник Александър ІІІ Велики Македонски. През първата половина на ІІІ в.пр.Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток. В ср.на ІІІ в.пр.Хр. царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През ІІІ - ІІ в.пр.Хр. градът е единствен във вътрешна Тракия със собствена монетарница, която е сякла царски и градски емисии. През цялата елинистическа епоха Кабиле поддържа интензивни търговски връзки с елинските центрове в Мала Азия, Егея и Понт. В 72/71 г.пр.Хр. градът е превзет от римляните начело с Марк Лукул, а от 45 г.сл.Хр. става част от римската провинция Тракия. Завладян от римляните, Кабиле процъфтява като транспортен, военен и търговски център на римската провинция Тракия. Останките от изградените през този период терми (римски бани), обществени сгради, казармени помещения, градски порти и крепостни стени са разкрити при археологически разкопки. Те впечатляват с мащабите на строителството и умението на майсторите от римската императорска епоха. Монументална трикорабна базилика с мозаечни подове и по-малка - еднокорабна с баптистерий (басейн използван при кръщение) се отнасят към ІV в. сл. Хр. Те свидетелстват за най-ранния период в града след въвеждането на Християнството. По това време Кабиле е един от водещите епископски центрове. През 378 г.сл.Хр. Кабиле е превзет от готите начело с Фритигерн. В края на VІ в.сл.Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. В периода Х - ХІV в.сл.Хр. върху неговите развалини съществува малко средновековно селище.

През 1965 г. територията, на която е бил разположен античният град Кабиле е обявена, за паметник на културата от национално значение и национален археологически и архитектурен резерват с площ над 600 дка.
Първите официални археологически проучвания са проведени през 1912 г. от Проф. Богдан Филов.

Архитектурните останки са впечатляващи, като голяма част от тях са консервирани и реставрирани. Откритите находки са експонирани в археологическия музей в самия град.

Фрагменти от древни керамични съдове се откриват и днес по стръмните склонове на "Зайчи връх", което доказва, че не само платото, закътано в завоя на реката, но и склоновете на възвишението са обитавани през античността.
"Зайчи връх" предоставя на посетителите красива гледка към Тракийската равнина и долината на река Тунджа. При ясно време в далечината на север се забелязва силуетът на най-близките старопланински върхове.

Дългогодишните археологически проучвания на акропола на античния град Кабиле, разположен на източната скалиста част на възвишението "Зайчи връх" разкриват, че основните му съоръжения са концентрирани около скално-изсечен паметник в основната скала. Паметникът по всяка вероятност е много по-древен от античното селище, превърнато днес в музей на открито.

За 30 години археологически разкопки, са проучени, реставрирани и експонирани значителен брой сгради. Проведени са редица международни научни форуми (Международния Симпозиум "Поселищен живот в Тракия" , VІІІ Световен Конгрес по Тракология и др.). Отпечатани са и множество научни издания, отразяващи резултатите от извършените проучвания.

Галерия със снимки от музейна експозиция:
mt_gallery:Музейна експозиция

Исторически музей - Ямбол
Адрес: ул. "Бяло море" 2
Работно време: 8.00-12.00 и 13.00-17.00;събота и неделя-с предварителна заявка;
зимата-събота и неделя почивни дни
Телефон: +359 46 66 34 03; +359 46 66 34 13
Печат: има

Ямболският исторически музей дължи създаването си на местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за региона. Първата музейна сбирка е уредена в трикласното мъжко училище в гр. Ямбол, през 1886 г., по инициатива на проф. Петър Нойков.

Музеят започва да съществува като институция през 1952 г. Официалното му откриване е на 2.VІ.1953 г. като музей на революционното движение.

Първоначално в музея съществуват три отдела: исторически (включващ историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944 г.); социалистическо строителство (отразяващ събитията след 1944 г.) и отдел природонаучен.

Понастоящем Исторически музей гр. Ямбол разполага със специалисти, разпределени в четири основни отдела: "Археология" (включва фондовете "Праистория", "Античност", "Средновековие" и "Нумизматика"); "Българските земи ХV-ХІХ в." (включва фондовете "Възраждане" и "Етнография"); "Нова и най-нова история" (със съответните фондове) и отдел "Връзки с обществеността". Към музея функционира и ателие за реставрация и консервация.

Фонд "Праистория" притежава над 4000 експоната включени в основния музеен фонд. Обхваща изучаването на материалната и духовна култура на населението по поречието на Долна Тунджа от времето на ранния неолит (VІІ хил.пр.Хр.) до ранната желязна епоха (ХІІ-ХІ в.пр.Хр.). Съобразно това фонда съдържа материали от неолита, халколита, бронзовата епоха и ранната желязна епоха.
Фонд "Античност" притежава над 3500 експоната включени в основния музеен фонд. Обхваща изучаването на материалната и духовна култура на населението по поречието на Долна Тунджа от VІІІ в.пр.Хр. до края на VІ в.сл.Хр. Съобразно това фонда съдържа материали от тракийската, римската и късноантичната епоха.
Фонд "Средновековие" притежава около 2000 експоната. Те отразяват материалната и духовна култура на населението по долната течение на р. Тунджа в периода от VІІ до ХІV век. Повечето от експонатите са придобити в резултат на проучванията на: Средновековната ямболска крепост, средновековните некрополи при селата Доброселец, Каравелово и средновековния манастирски комплекс край с. Воден. Има и експонати придобити и чрез теренни обхождания на средновековните крепости в региона.
Фонд "Нумизматика" е един от най-атрактивните в страната. В основният фонд се съхраняват над 6500 нумизматични единици.
Фонд "Етнография" на отдел "Българските земи ХV-ХІХ в." . В него се съхраняват повече от 4500 експоната, отразяващи материалната и духовна култура на населението от Ямболския край от епохата на Възраждането до наши дни.
В музейното хранилище се пазят ценни образци на народните носии и тъкани от Ямболския край, които датират от периода ХІХ – началото на ХХ в.
Фонд "Нова история" (1878-1944 г.) съхранява богат документален и веществен материал, носещ духа и стойностите на следосвобожденската история на Ямболския край. Фонд "Нова история" е най-рано основаният и най-големия фонд в музея. Наброява 7900 документа, 6800 снимки, над 2500 спомени, около 1000 вещи и др.
Фонд "Най-нова история" съхранява експонатите, които обхващат историята на Ямбол и региона от 9.IX.1944 г. до наши дни. Във фонда до този момент са постъпили 16 527 експоната. Обособили са се редица колекции, които отразяват политическото, икономическото и културното развитие на града и областта.

Отделът "Връзки с обществеността" се занимава с организирането и провеждането на културно-масовите мероприятия в музея.

Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90 000 експоната от родната история, някои от които с неоценима научна стойност, разпределени в съответните отдели.
В музея е изградена вътрешна компютърна мрежа. Благодарение на богатите си фондове и добрите специалисти през изминалите години Ямболският музей е организирал над 30 мащабни изложби, свързани с историята на Ямбол и региона.

Карта на Ямбол и античен град Кабиле:
{mosmap text='Ямбол'|address='Ямбол, България'|zoom='12'|width='620'|height='350'|msid='112160208311180787749.000471c2ad73ba3ab9886'}

Видео от Ямбол, Кабиле:Допълнителна информация:

 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук